CAPS DE DEPARTAMENT

MATEMÀTIQUES
CIÈNCIES EXPERIMENTALS
CIÈNCIES SOCIALS
LLENGUA I LITERATURA CATALANA
LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
LLENGÜES ESTRANGERES
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
EDUCACIÓ FÍSICA
MÚSICA
TECNOLOGIA
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
AUTOMOCIÓ
IMATGE PERSONAL
SANITÀRIES
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL


Laura Gómez
Maite Moreno
Cristina Méndez
Mariona Montosa
Esther Rodríguez
Ana Pons
Brisa Alcántara
Fernando Viso
Fran García
Jesús Alastuey
Laura Rey
Rubén Sánchez
Marta Bayà
Teresa Franch
Lorena Abella