CAPS DE DEPARTAMENT

MATEMÀTIQUES
CIÈNCIES EXPERIMENTALS
CIÈNCIES SOCIALS
LLENGUA I LITERATURA CATALANA
LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
LLENGÜES ESTRANGERES
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
EDUCACIÓ FÍSICA
TECNOLOGIA
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
AUTOMOCIÓ
IMATGE PERSONAL
SANITÀRIES
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL


Laura Gómez
Silvia Ballesta
Cristina Méndez
Mariona Montosa
Esther Rodríguez
Esther Cao
Brisa Alcántara
Víctor Gómez
Jesús Alastuey
Laura Rey
Jordi Serrano
Laura Martínez
Teresa Franch
Miquel Climent